gaItakar
gaayak
saMgaItakar
ica~apaT
gaIta

marazI
 


> Hindi Home | movie | Aah (1953)
 
Aah

Aajaa ro, Aba maora idla paukara
lataa _ maukoSa,hsarta jayapaurI,SaMkr jayaikSana

jaanao naa najar, pahcaanao ijagar
lataa _ maukoSa,hsarta jayapaurI,SaMkr jayaikSana

rajaa kI AaegaI baarata, rMigalaI haogaI rata, magana maOM naacaUMgaI
lataa maMgaoSakr,SaOlaoMd`,SaMkr jayaikSana

saunatao qao naama hma ijanaka bahar sao
lataa maMgaoSakr,hsarta jayapaurI,SaMkr jayaikSana

yao Saama kI tanaha[-yaaM, eosao maoM taora gama
lataa maMgaoSakr,SaOlaoMd`,SaMkr jayaikSana