gaItakar
gaayak
saMgaItakar
ica~apaT
gaIta

marazI
 


> Hindi Home | movie | Andaaz (1971)
 
AMdaja

ijaMdgaI ek safr hO sauhanaa
ikSaaor kumaar,hsarta jayapaurI,SaMkr jayaikSana