gaItakar
gaayak
saMgaItakar
ica~apaT
gaIta

marazI
 


> Hindi Home | movie | Nikaah (1982)
 
inakah

baItao hue lama\haoM kI ksak saaqa taao haogaI
mahoMd` kpaUr,hsana kmaala,rvaI

caupako caupako rata idna AaMsaU bahanaa yaad hO
gaulaama AlaI

idla ko ArmaaM AasaUAaoM mao bah gayao
salamaa Aagaa,hsana kmaala,rvaI

idla kI yao AarjaU qaI kao[- idlar}baa imalao
salamaa Aagaa _ mahoMd` kpaUr,hsana kmaala,rvaI

fjaa BaI hO javaaM, javaaM, hvaa BaI hO rvaaM, rvaaM
salamaa Aagaa,hsana kmaala,rvaI