gaItakar
gaayak
saMgaItakar
ica~apaT
gaIta

marazI
 


> Hindi Home | movie | Dil Se (1998)
 
idla sao

eo AjanabaI, taU BaI kBaI
mahalaxmaI _ ]idta naarayaNa,gaulajaar,e. Aar. rhmaana

ijayaa jalao, jaaM jalao
lataa maMgaoSakr,gaulajaar,e. Aar. rhmaana

taU hI taU, taU hI taU satarMgaI ro
kivataa kRXNamautaI- _ saaonaU inagama,gaulajaar,e. Aar. rhmaana