gaItakar
gaayak
saMgaItakar
ica~apaT
gaIta

marazI
 


> Hindi Home | movie | Phir Wohi Dil Laaya Hun (1963)
 
ifr vahI idla laayaa hU^M

AaMKaaoM sao jaao ]tarI hO idla mao
AaSaa Baaosalao,majar}h saultaanapaurI,Aao. paI. nayyar

baMda parvar, qaama laao ijagar, bana ko pyaar ifr Aayaa hU
maaohaommad rfI,majar}h saultaanapaurI,Aao. paI. nayyar

laaKaaoM hO inagaah maoM, ijaMdgaI kI rah maoM, sanama hsaIna javaaM
maaohaommad rfI,majar}h saultaanapaurI,Aao. paI. nayyar