gaItakar
gaayak
saMgaItakar
ica~apaT
gaIta

marazI
 


> Hindi Home | movie | Chirag (1969)
 
icaraga

taorI AaKaaoM ko isavaa duinayaa mao rKaa @yaa hO
lataa maMgaoSakr,majar}h saultaanapaurI,madna maaohna

taorI AaKaaoM ko isavaa duinayaa maoM rKaa @yaa hO
maaohaommad rfI,majar}h saultaanapaurI,raoSana