gaItakar
gaayak
saMgaItakar
ica~apaT
gaIta

marazI
 


> Hindi Home | movie | Yeh Raat Phir Na Aayegi (1965)
 
yao rata ifr naa AayaogaI

maO Saayad taumharo ilae AjanabaI hU
AaSaa Baaosalao,esa. eca. ibaharI,Aao. paI. nayyar

maora pyaar vaao hO jaao mar kr BaI
mahoMd` kpaUr,esa. eca. ibaharI,Aao. paI. nayyar

ifr imalaaogao kBaI [sa baata ka vaada kr laao
AaSaa _ rfI,esa. eca. ibaharI,Aao. paI. nayyar

yahI vaao jagah hOM, yahI vaao ifjaayaoM
AaSaa Baaosalao,esa. eca. ibaharI,Aao. paI. nayyar