gaItakar
gaayak
saMgaItakar
ica~apaT
gaIta

marazI
 


> Hindi Home | movie | Fiza (2000)
 
ifjaa

Aajaa maahIyaa, Aajaa maahIyaa
Alaka yaai&ak _ ]idta naarayaNa,gaulajaar,AnaU mailak

taU hvaa hO, ifjaa hO, jamaIM kI nahI
Alaka yaai&ak _ saaonaU inagama,gaulajaar,AnaU mailak