gaItakar
gaayak
saMgaItakar
ica~apaT
gaIta

marazI
 


> Hindi Home | movie | Kaala Bazaar (1960)
 
kalaa baajaar

ApanaI taao hr Aah ek taufana hO
maaohaommad rfI,SaOlaoMd`,saicanadova bama-na

Kaaoyaa Kaaoyaa caaMd, Kaulaa Aasamaana
maaohaommad rfI,SaOlaoMd`,saicanadova bama-na

saaMja ZlaI idla kI lagaI, qak calaI paukar ko
AaSaa _ mannaa Do,SaOlaoMd`,saicanadova bama-na