gaItakar
gaayak
saMgaItakar
ica~apaT
gaIta

marazI
 


> Hindi Home | movie | Sanjog
 
saMjaaoga

BaUlaI huyaI yaadaoM, mauJao [tanaa naa sataaAao
maukoSa,rajaoMd` kRXNa,madna maaohna

ek maMijala rahI dao, ifr pyaar naa kOsao hao
lataa _ maukoSa,rajaoMd` kRXNa,madna maaohna

vaao BaUlaI dasa\taa, laao ifr yaad Aa gayaI
lataa maMgaoSakr,rajaoMd` kRXNa,madna maaohna