gaItakar
gaayak
saMgaItakar
ica~apaT
gaIta

marazI
 


> Hindi Home | movie | Mera Saaya(1966)
 
maora saayaa

Aapa ko pahlaU mao Aa kr
maaohaommad rfI,rajaa maohMdI AlaI Kaana,madna maaohna

naOnaao maoM badra Cae, ibajalaI saI camako hayao
lataa maMgaoSakr,rajaa maohMdI AlaI Kaana,madna maaohna

taU jaha jaha calaogaa, maora saayaa saaqa haogaa
lataa maMgaoSakr,rajaa maohMdI AlaI Kaana,madna maaohna