gaItakar
gaayak
saMgaItakar
ica~apaT
gaIta

marazI
 


> Hindi Home | movie | Bazaar (1982)
 
baajaar

doKa laao Aaja hma kao jaI Bar ko
jagajaIta kaOr,imaJaa- SaaOk,Kayyaama

idKaayaI ide yaU ko baoKaud ikyaa
lataa maMgaoSakr,maIr takI maIr,Kayyaama

ifr iCDI rata baata fulaaoM kI
lataa _ talata AjaIJa,maKaduma maaoihid\dna,Kayyaama

kraogao yaad taao hr baata
BaUpaoMd`,baSar navaaja,Kayyaama