gaItakar
gaayak
saMgaItakar
ica~apaT
gaIta

marazI
 


> Hindi Home | movie | Deewar (1975)
 
dIvaar

kh dU taumho yaa caUpa rhU, idlamao maoro Aaja @yaa hO
AaSaa _ ikSaaor,saaihr lauiQayaanavaI,rahUladova bama-na

maOnao tauJao maaMgaa, tauJao paayaa hO
AaSaa _ ikSaaor,saaihr lauiQayaanavaI,rahUladova bama-na