gaItakar
gaayak
saMgaItakar
ica~apaT
gaIta

marazI
 


> Hindi Home | movie | Ijjazat (1986)
 
[jaajata

CaoTI saI khanaI sao
AaSaa Baaosalao,gaulajaar,rahUladova bama-na

ktara ktara imalataI hO
AaSaa Baaosalao,gaulajaar,rahUladova bama-na

KaalaI haqa Saama AayaI hO
AaSaa Baaosalao,gaulajaar,rahUladova bama-na

maora kuC saamaana, taumharo paasa paDa hO
AaSaa Baaosalao,gaulajaar,rahUladova bama-na