gaItakar
gaayak
saMgaItakar
ica~apaT
gaIta

marazI
 


> Hindi Home | movie | Bahu Begum (1967)
 
bahU baogama

duinayaa kro savaala, taao hma @yaa jabaaba do
lataa maMgaoSakr,saaihr lauiQayaanavaI,raoSana

hma [Mtajaar kroMgao, taora kyaamata tak
AaSaa _ rfI,saaihr lauiQayaanavaI,raoSana

hma [Mtajaar kroMgao, taora kyaamata tak
maaohaommad rfI,saaihr lauiQayaanavaI,raoSana