gaItakar
gaayak
saMgaItakar
ica~apaT
gaIta

marazI
 


> Hindi Home | movie | Khilona (1970)
 
iKalaaOnaa

iKalaaOnaa jaanakr tauma taao maora idla taaoD jaatao hao
maaohaommad rfI,AanaMd baxaI,laxmaIkaMta pyaarolaala

KauSa rho taU sada, yao duvaa hOM maorI
maaohaommad rfI,AanaMd baxaI,laxmaIkaMta pyaarolaala

sanama taU baovafa ko naama sao maSahUr hao jaae
lataa maMgaoSakr,AanaMd baxaI,laxmaIkaMta pyaarolaala