gaItakar
gaayak
saMgaItakar
ica~apaT
gaIta

marazI
 


> Hindi Home | movie | Hariyaali Aur Rasta (1962)
 
hiryaalaI AaOr rastaa

baaola maorI takdIr mao @yaa hO
lataa _ maukoSa,hsarta jayapaurI,SaMkr jayaikSana

taorI yaad idla sao BaUlaanao calaa hU
maukoSa,hsarta jayapaurI,SaMkr jayaikSana