gaItakar
gaayak
saMgaItakar
ica~apaT
gaIta

marazI
 


> Hindi Home | movie | Chitchor (1976)
 
icatacaaor

Aaja sao pahlao, Aaja sao jyaada
yaoSaudasa,rvaIMd` jaOna,rvaIMd` jaOna

gaaorI taora gaaMva baDa pyaara, maOM taao gayaa maara
yaoSaudasa,rvaIMd` jaOna,rvaIMd` jaOna

jaba idpa jalao Aanaa
homalataa _ yaoSaUdasa,rvaIMd` jaOna,rvaIMd` jaOna

taU jaao maoro saUr mao, saUr imalaa lao, saMga gaa lao
homalataa _ yaoSaUdasa,rvaIMd` jaOna,rvaIMd` jaOna