gaItakar
gaayak
saMgaItakar
ica~apaT
gaIta

marazI
 


> Hindi Home | movie | Kala Pani (1958)
 
kalaa paanaI

AcCa jaI maO harI calaao maana jaaAao naa
AaSaa _ rfI,majar}h saultaanapaurI,saicanadova bama-na

hma baoKaudI maoM tauma kao paukaro calao gae
maaohaommad rfI,majar}h saultaanapaurI,saicanadova bama-na