gaItakar
gaayak
saMgaItakar
ica~apaT
gaIta

marazI
 


> Hindi Home | movie | Khamoshi - The Musical (1996)
 
KaamaaoSaI _ d myauiJakla

baahaoM ko drimayaaM, dao pyaar imala rho hO
Alaka yaai&ak _ hirhrna,majar}h saultaanapaurI,jaitana _ lailata

yao idla sauna rha hO, taoro idla kI jaubaaM
kivataa kRXNamaUtaI-,majar}h saultaanapaurI,jaitana _ lailata