gaItakar
gaayak
saMgaItakar
ica~apaT
gaIta

marazI
 


> Hindi Home | movie | Heer Raanjha (1970)
 
hIr raMJaa

dao idla TUTo, dao idla haroM
lataa maMgaoSakr,kOfI AaJamaI,madna maaohna

imalaao naa tauma taao hma Gabarae, imalaao taao AaMKa caurae
lataa maMgaoSakr,kOfI AaJamaI,madna maaohna

yao duinayaa^M, yao mahifla, maoro kama kI nahIM
maaohaommad rfI,kOfI AaJamaI,madna maaohna