gaItakar
gaayak
saMgaItakar
ica~apaT
gaIta

marazI
 


> Hindi Home | movie | Yeh Wada Raha (1982)
 
yao vaada rha

jaInao kao taao jaItao hO saBaI
AaSaa _ ikSaaor,gaulaSana baavara,rahUladova bama-na

taU, taU hO vaao hI, idla nao ijasao Apanaa kha
AaSaa _ ikSaaor,gaulaSana baavara,rahUladova bama-na