gaItakar
gaayak
saMgaItakar
ica~apaT
gaIta

marazI
 


> Hindi Home | movie | Dil Hi To Hai(1963)
 
idla hI taao hO

inagaaho imalaanao kao, jaI caahtaa hO
AaSaa Baaosalao,saaihr lauiQayaanavaI,raoSana

tauma Agar mauJa kao naa caahao taao kao[- baata nahI
maukoSa,saaihr lauiQayaanavaI,raoSana