gaItakar
gaayak
saMgaItakar
ica~apaT
gaIta

marazI
 


> Hindi Home | movie | Kashmir Ki Kali (1964)
 
kiSmar kI klaI

idvaanaa huAa baadla
AaSaa _ rfI,esa. eca. ibaharI,Aao. paI. nayyar

[Saarao [Saarao mao idla laonao vaalao
AaSaa _ rfI,esa. eca. ibaharI,Aao. paI. nayyar

hO duinayaa ]saIkI jamaanaa ]saIka
maaohaommad rfI,esa. eca. ibaharI,Aao. paI. nayyar

yao caaMd saa raoSana caohra, jaulfaoM ka rMga saunahra
maaohaommad rfI,esa. eca. ibaharI,Aao. paI. nayyar