gaItakar
gaayak
saMgaItakar
ica~apaT
gaIta

marazI
 


> Hindi Home | movie | Kajal
 
kajala

CU laonao dao naajaUk haozaoM kao
maaohaommad rfI,saaihr lauiQayaanavaI,rvaI

taaora mana dpa-na khlaae
AaSaa Baaosalao,saaihr lauiQayaanavaI,rvaI

yao jaulf Agar Kaula ko ibaKar jaae taao AcCa
maaohaommad rfI,saaihr lauiQayaanavaI,rvaI