gaItakar
gaayak
saMgaItakar
ica~apaT
gaIta

marazI
 


> Hindi Home | movie | Kismat
 
iksmata

AaAao hujaUr tauma kao, isataaraoM mao lao calaU
AaSaa Baaosalao,naUr dovaasaI,Aao. paI. nayyar

laaKaaoM hO yaha idlavaalao, par pyaar nahI imalataa
mahoMd` kpaUr,esa. eca. ibaharI,Aao. paI. nayyar