gaItakar
gaayak
saMgaItakar
ica~apaT
gaIta

marazI
 


> Hindi Home | movie | Lajwanti (1958)
 
laajavaMtaI

gaa maoro mana gaa
AaSaa Baaosalao, saicanadova bama-na

kao[- Aayaa QaDkna khtaI hOM
AaSaa Baaosalao,majar}h saultaanapaurI,saicanadova bama-na