gaItakar
gaayak
saMgaItakar
ica~apaT
gaIta

marazI
 


> Hindi Home | movie | Gaman (1979)
 
gamana

Aapa kI yaad AataI rhI
Cayaa gaaMgaulaI,maKaduma maaoihid\dna,jayadova

saInao maoM jalana, AaMKaaoM maoM taufana saa @yaaoM hOM ?
sauroSa vaaDkr,Sahryaar,jayadova