gaItakar
gaayak
saMgaItakar
ica~apaT
gaIta

marazI
 


> Hindi Home | movie | Ek Duje Ke Liye (1981)
 
ek dujao ko ilayao

saaolaa barsa kI, baalaI ]mar kao salaama
lataa _ Anaupa jalaaoTa,AanaMd baxaI,laxmaIkaMta pyaarolaala

taoro maoro baIca maoM, kOsaa hOM yao baMQana Anajaanaa
lataa _ esa. paI. baalasauba`mhNyama,AanaMd baxaI,laxmaIkaMta pyaarolaala