gaItakar
gaayak
saMgaItakar
ica~apaT
gaIta

marazI
 


> Hindi Home | movie | Post Box 999 (1958)
 
paaosT baa^@sa 999

maoro idla maoM hOM [k baata kh dao taao Balaa @yaa hOM
lataa _ mannaa Do

naIMd naa mauJa kao Aae, idla maora Gabarae
lataa _ homaMta kumaar, klyaaNajaI AanaMdjaI