gaItakar
gaayak
saMgaItakar
ica~apaT
gaIta

marazI
 


> Hindi Home | movie | Sweekar Kiya Maine (1983)
 
isvakar ikyaa maOnao

AjanabaI kaOna hao tauma, jaba sao taumho doKaa hO
lataa maMgaoSakr,inada faja%laI,]Xaa Kannaa

caaMd ko paasa jaao isataara hOM, vaao isataara hsaIna lagataa hOM
lataa _ ikSaaor, ]Xaa Kannaa