gaItakar
gaayak
saMgaItakar
ica~apaT
gaIta

marazI
 


> Hindi Home | movie | Zamaane Ko Dikhana Hai (1982)
 
jamaanao kao idKaanaa hO

idla laonaa Kaola hO idladar ka
rahuladova bama-na,majar}h saultaanapaurI,rahUladova bama-na

haogaa tauma sao pyaara kaOna
SaOlaoMd` isaMga,majar}h saultaanapaurI,rahUladova bama-na

paUCao naa yaar @yaa huAa, idla ka krar @yaa huAa
AaSaa _ rfI,majar}h saultaanapaurI,rahUladova bama-na