gaItakar
gaayak
saMgaItakar
ica~apaT
gaIta

marazI
 


> Hindi Home | movie | Guide(1965)
 
gaa[-D

Aaja ifr jaInao kI tamannaa hO
lataa maMgaoSakr,SaOlaoMd`,saicanadova bama-na

idna Zla jaae, haya rata naa jaae
maaohaommad rfI,SaOlaoMd`,saicanadova bama-na

gaataa rho maora idla, taU hI maorI maMiJala
lataa _ ikSaaor,SaOlaoMd`,saicanadova bama-na

@yaa sao @yaa hao gayaa, baovafa taoro pyaar mao
maaohaommad rfI,SaOlaoMd`,saicanadova bama-na

ipayaa taaosao naOnaa laagao ro, naOnaa laagao ro
lataa maMgaoSakr,SaOlaoMd`,saicanadova bama-na

taoro maoro sapanao, Aba ek rMga hO
maaohaommad rfI,SaOlaoMd`,saicanadova bama-na