gaItakar
gaayak
saMgaItakar
ica~apaT
gaIta

marazI
 


> Hindi Home | movie | Javani Diwanee (1972)
 
javaanaI idvaanaI

Agar saaja CoDa, taranao banaoMgao
AaSaa _ ikSaaor,AanaMd baxaI,rahUladova bama-na

jaana_e_jaaM ZUMZtaa ifr rha
AaSaa _ ikSaaor,AanaMd baxaI,rahUladova bama-na

saamanao yao kaOna Aayaa, idla maoM huyaI hlacala
ikSaaor kumaar,AanaMd baxaI,rahUladova bama-na

yao javaanaI, hOM idvaanaI, ha maorI ranaI, r}k jaaAao ranaI
ikSaaor kumaar,AanaMd baxaI,rahUladova bama-na