gaItakar
gaayak
saMgaItakar
ica~apaT
gaIta

marazI
 


> Hindi Home | movie | Ek Musafir Ek Hasina (1962)
 
ek mausaaifr ek hsaInaa

Aapa yaU hI Agar hma sao imalatao rho
AaSaa _ rfI, Aao. paI. nayyar

maO pyaar ka rahI hU
AaSaa _ rfI,rajaa maohMdI AlaI Kaana,Aao. paI. nayyar

mauJao doKakr Aapa ka mauskuranaa
maaohaommad rfI, Aao. paI. nayyar