gaItakar
gaayak
saMgaItakar
ica~apaT
gaIta

marazI
 


> Hindi Home | movie | Gateway of India (1957)
 
gaoTvao Aa^f [MDIyaa

dao GaDI vaao jaao paasa Aa baOzo
AaSaa _ rfI,rajaoMd` kRXNa,madna maaohna

sapanao mao sajana sao dao baatao
lataa maMgaoSakr,rajaoMd` kRXNa,madna maaohna