gaItakar
gaayak
saMgaItakar
ica~apaT
gaIta

marazI
 


> Hindi Home | movie | Parasmani (1963)
 
paarsamaNaI

hsataa huAa naUranaI caohra
Asad BaaopaalaI,laxmaIkaMta pyaarolaala

caaorI caaorI jaao tauma sao imalao taao laaoga @yaa khoMgao
lataa _ maukoSa,far}Ka kOsar,laxmaIkaMta pyaarolaala

vaao jaba yaad Aae, bahaota yaad Aae
lataa _ rfI,far}Ka kOsar,laxmaIkaMta pyaarolaala