gaItakar
gaayak
saMgaItakar
ica~apaT
gaIta

marazI
 


> Hindi Home | movie | Baat Ek Raat Ki (1962)
 
baata ek rata kI

Akolaa hU maO, [sa duinayaa maoM
maaohaommad rfI,majar}h saultaanapaurI,saicanadova bama-na

naa tauma hmao jaanaao, naa hma taumho jaanao
saumana klyaaNapaUr _ homaMta kumaar,majar}h saultaanapaurI,homaMta kumaar