gaItakar
gaayak
saMgaItakar
ica~apaT
gaIta

marazI
 


> Hindi Home | movie | Utsav (1986)
 
]tsava

mana @yaaoM bahka rI bahka, AaQaI rata kao
AaSaa Baaosalao _ lataa maMgaoSakr,vasaMta dova,laxmaIkaMta pyaarolaala

saaMJa Zlao, gagana talao hma iktanao ekakI
sauroSa vaaDkr,vasaMta dova,laxmaIkaMta pyaarolaala