gaItakar
gaayak
saMgaItakar
ica~apaT
gaIta

marazI
 


> Hindi Home | lyricswriter | Majrooh Sultanpuri
 
majar}h saultaanapaurI

tasavaIr taorI idla mao, ijasa idna sao ]taarI hO
lataa _ rfI, salaIla caaOQarI,maayaa

taoro hmasafr gaIta hO taoro
rahUladova bama-na,Qarma krma (1975)

taoro maoro imalana kI yao rOnaa
lataa _ ikSaaor, saicanadova bama-na,AiBamaana (1973)

taorI AaKaaoM ko isavaa duinayaa mao rKaa @yaa hO
lataa maMgaoSakr, madna maaohna,icaraga (1969)

taorI AaKaaoM ko isavaa duinayaa maoM rKaa @yaa hO
maaohaommad rfI, raoSana,icaraga (1969)

taorI AaMKaaoM kI caahta maoM taao maOM sabakuC lauTa dUMgaa
rajaoSa raoSana,janataa hvaaladar (1979)

zhrIe haoSa maoM Aa laU, taao calao jaa[-egaa
saumana klyaaNapaUr _ maaohaommad rfI, Kayyaama,maaohbbata [sakao khtao hOM

zMDI hvaa, kalaI GaTa Aa hI gayaI JaUma ko
gaItaa dtta, Aao. paI. nayyar,imasTr A^nD imasaosa 55 (1955)

taU kho Agar jaIvana Bar
maukoSa, naaOSaad,AMdaja (1949)

tauJao @yaa saunaa]} maO idlar}baa
maaohaommad rfI, madna maaohna,AaKarI daMva (1958)

tauma baIna jaa]} kha
ikSaaor kumaar, rahUladova bama-na,pyaar ka maaOsama (1969)

tauma baIna jaa]} kha
maaohaommad rfI, rahUladova bama-na,pyaar ka maaOsama (1969)

tauma nao mauJao doKaa, hao kr maohrbaaM
maaohaommad rfI, rahUladova bama-na,taIsarI maMijala (1966)

taU nao Aao rMgaIlao kOsaa, jaadU ikyaa
lataa maMgaoSakr, rahUladova bama-na,kudrta (1981)

]Qar tauma hsaIM hao, [Qar idla javaaM hOM
gaItaa dtta _ rfI, Aao. paI. nayyar,imasTr A^nD imasaosa 55 (1955)1 |  2 |  3 |  H |  5 |  6 |  7 |  T |  9 |