gaItakar
gaayak
saMgaItakar
ica~apaT
gaIta

marazI
 


> Hindi Home | lyricswriter | Majrooh Sultanpuri
 
majar}h saultaanapaurI

kBaI Aar, kBaI paar laagaa taIr_e_najar
SamaSaad baogama, Aao. paI. nayyar,Aar paar (1954)

kBaI taao imalaogaI, khI taao imalaogaI
lataa maMgaoSakr, raoSana,AartaI (1962)

khI naa jaa, Aaja khI mata jaa
lataa _ ikSaaor, rahUladova bama-na,baDo idlavaalaa

khI pao inagaahoM, khI pao inaSaanaa
SamaSaad baogama, Aao. paI. nayyar,saI.Aaya.DI (1956)

kalaI GaTa Cae, maaora ijayaa tarsaae
AaSaa Baaosalao, saicanadova bama-na,saujaataa (1959)

KaayaI hO ro hma nao ksama saMga rhnao kI
lataa maMgaoSakr, saicanadova bama-na,talaaSa (1969)

Kvaaba hao tauma yaa kao[- hikkta
ikSaaor kumaar, saicanadova bama-na,taIna doivayaaM (1965)

kao[- Aayaa QaDkna khtaI hOM
AaSaa Baaosalao, saicanadova bama-na,laajavaMtaI (1958)

kao[- hmadma naa rha
ikSaaor kumaar, ikSaaor kumaar,Jaumar}

kao[- jaba rah naa paae, maoro saMga Aae
maaohaommad rfI, laxmaIkaMta pyaarolaala,daostaI (1964)

kao[- nahI hO ifr BaI hO mauJa kao @yaa jaanao iksaka [Mtajaar
lataa maMgaoSakr, laxmaIkaMta pyaarolaala,patqar ko sanama (1967)

kao[- saaonao ko idlavaalaa
maaohaommad rfI, salaIla caaOQarI,maayaa

@yaa huAa taora vaada, vaao ksama, vaao [rada
maaohaommad rfI, rahUladova bama-na,hma iksaI sao kma nahI (1977)

laagaI CUTo naa, Aba taao sanama
lataa _ rfI, ica~agaupta,kalaI TaopaI laala r}maala (1959)

laaKaaoM hO inagaah maoM, ijaMdgaI kI rah maoM, sanama hsaIna javaaM
maaohaommad rfI, Aao. paI. nayyar,ifr vahI idla laayaa hU^M (1963)1 |  2 |  3 |  H |  5 |  6 |  7 |  T |  9 |