gaItakar
gaayak
saMgaItakar
ica~apaT
gaIta

marazI
 


> Hindi Home | lyricswriter | Sawan Kumar
 
saavana kumaar

ijaMdgaI pyaar ka gaIta hO
lataa maMgaoSakr, ]Xaa Kannaa,saaOtana (1983)

taorI gailayaaoM mao naa rKaoMgao kdma
maaohaommad rfI, ]Xaa Kannaa,hvasa (1974)