gaItakar
gaayak
saMgaItakar
ica~apaT
gaIta

marazI
 


> Hindi Home | lyricswriter | Prakash Mehra
 
pa`kaSa maohra

AaOr [sa idla mao @yaa rKaa hO
AaSaa _ sauroSa vaaDkr, klyaaNajaI AanaMdjaI,[maanadar

AaOr [sa idla maoM @yaa rKaa hO
AaSaa Baaosalao, klyaaNajaI AanaMdjaI,[maanadar

salaama_e_[Sk maorI jaaM
lataa _ ikSaaor, klyaaNajaI AanaMdjaI,maukd\dr ka isakMdr (1978)