gaItakar
gaayak
saMgaItakar
ica~apaT
gaIta

marazI
 


> Hindi Home | lyricswriter | Quateel Shafai
 
kaitala Safa[-

idla dotaa hO rao rao duha[-, iksaI sao kao[- pyaar naa kro
Alaka yaai&ak, AnaU mailak,ifr taorI khanaI yaad AayaI (1993)

idla dotaa hO rao rao duha[-, iksaI sao kao[- pyaar naa kro
paMkja ]Qaasa, AnaU mailak,ifr taorI khanaI yaad AayaI (1993)

taoro dr par sanama calao Aae
kumaar saanaU, AnaU mailak,ifr taorI khanaI yaad AayaI (1993)