gaItakar
gaayak
saMgaItakar
ica~apaT
gaIta

marazI
 


> Hindi Home | lyricswriter | Khursheed Hallauri
 
KauSaI-d hlaaOrI

pyaar ko maaoD pao CaoDaogao jaao
AaSaa _ sauroSa vaaDkr, rahUladova bama-na,pairMda (1989)

tauma sao imala ko
AaSaa _ sauroSa vaaDkr, rahUladova bama-na,pairMda (1989)