gaItakar
gaayak
saMgaItakar
ica~apaT
gaIta

marazI
 


> Hindi Home | lyricswriter | Anand Bakshi
 
AanaMd baxaI

yao daostaI hma nahIM taaoDoMgao, taaoDoMgao dma magar taora saaqa naa CaoDoMgao
ikSaaor kumaar _ mannaa Do, rahUladova bama-na,Saaolao (1975)

yao javaanaI, hOM idvaanaI, ha maorI ranaI, r}k jaaAao ranaI
ikSaaor kumaar, rahUladova bama-na,javaanaI idvaanaI (1972)

yao jaao icalamana hOM, duSmana hOM hmaarI
maaohaommad rfI, laxmaIkaMta pyaarolaala,maohbaUba kI maohMdI (1971)

yao jaao maaohbbata hO, yao ]naka hOM kama
ikSaaor kumaar, rahUladova bama-na,kTI pataMga (1970)

yao laala rMga kba mauJao CaoDogaa
ikSaaor kumaar, saicanadova bama-na,pa`omanagar (1974)

yao ratao nayaI, pauranaI
lataa maMgaoSakr, rajaoSa raoSana,jyaUlaI (1975)

yao roSamaI jaulfo, yao SarbataI AaMKao
maaohaommad rfI, laxmaIkaMta pyaarolaala,dao rastao (1969)

yao samaa, samaa hOM yao pyaar ka
lataa maMgaoSakr, klyaaNajaI AanaMdjaI,jaba jaba fUla iKalao (1965)

yao Saama mastaanaI, madhaoSa ike jaae
ikSaaor kumaar, rahUladova bama-na,kTI pataMga (1970)

yao jamaIM gaa rhI hOM, AasamaaM gaa rha hOM
Aimata kumaar, rahUladova bama-na,taorI ksama (1982)

yao jaulf kOsaI hOM, jaMjaIr jaOsaI hO
lataa _ rfI, laxmaIkaMta pyaarolaala,ipayaa ka Gar (1972)

yao jaIvana hO, [sa jaIvana ka
ikSaaor kumaar, laxmaIkaMta pyaarolaala,ipayaa ka Gar (1972)

yao @yaa huAa, kOsao huAa, kba huAa
ikSaaor kumaar, rahUladova bama-na,Amar p`aoma (1971)1 |  2 |  3 |  H |  5 |  6 |  7 |  S |  9 |