gaItakar
gaayak
saMgaItakar
ica~apaT
gaIta

marazI
 


> Hindi Home | lyricswriter | Anand Bakshi
 
AanaMd baxaI

maoro daosta ikssaa yao @yaa hao gayaa
maaohaommad rfI, laxmaIkaMta pyaarolaala,daostaanaa (1980)

maaohbbata Aba itajaarta bana gayaI hO
Anvar, laxmaIkaMta pyaarolaala,Apa-na (1983)

mauJao taorI maaohbbata ka sahara imala gayaa haotaa
lataa _ rfI, laxmaIkaMta pyaarolaala,Aapa Aayao bahar AayaI (1971)

naa kao[- ]maMga hO, naa kao[- tarMga hO
lataa maMgaoSakr, rahUladova bama-na,kTI pataMga (1970)

Aao rama jaI baDa duKa idnaa
lataa maMgaoSakr, laxmaIkaMta pyaarolaala,rama laKana (1989)

pahlao pahlao pyaar kI maulaakataoM yaad hO
AaSaa _ ikSaaor, rahUladova bama-na,d ga`oT ga^mbalar (1976)

pannaa kI tamannaa hO
lataa _ ikSaaor, rahUladova bama-na,hIra pannaa (1973)

pardoisayaaoM sao naa AiKayaaM imalaanaa
lataa maMgaoSakr, klyaaNajaI AanaMdjaI,jaba jaba fUla iKalao (1965)

pardoisayaaoM sao naa, AiKayaaM imalaanaa
maaohaommad rfI, klyaaNajaI AanaMdjaI,jaba jaba fUla iKalao (1965)

pyaar krnaovaalao, pyaar krtao hO Saana sao
AaSaa Baaosalao, rahUladova bama-na,Saana (1980)

pyaar idvaanaa haotaa hO
ikSaaor kumaar, rahUladova bama-na,kTI pataMga (1970)

rOnaa baItaI jaae, Saama naa Aae
lataa maMgaoSakr, rahUladova bama-na,Amar p`aoma (1971)

rama kro eosaa hao jaae, maorI inaMdIyaa taaoho imala jaae
maukoSa, laxmaIkaMta pyaarolaala,imalana (1967)

r}pa taora mastaanaa, pyaar maora idvaanaa
ikSaaor kumaar, saicanadova bama-na,AaraQanaa (1969)

raotao raotao hsanaa isaKaao, hsatao hsatao raonaa
ikSaaor kumaar, laxmaIkaMta pyaarolaala,AMQaa kanaUna (1983)1 |  2 |  3 |  H |  5 |  6 |  7 |  S |  9 |