gaItakar
gaayak
saMgaItakar
ica~apaT
gaIta

marazI
 


> Hindi Home | lyricswriter | Ravindra Jain
 
rvaIMd` jaOna

Aaja sao pahlao, Aaja sao jyaada
yaoSaudasa, rvaIMd` jaOna,icatacaaor (1976)

AiKayaaoM ko JaraoKaaoM sao
homalataa, rvaIMd` jaOna,AiKayaaoM ko JaraoKaaoM sao (1978)

GauMgar} kI tarh , bajataa hI rha hU maO
ikSaaor kumaar, rvaIMd` jaOna,caaor macaayao Saaor (1974)

gaaorI taora gaaMva baDa pyaara, maOM taao gayaa maara
yaoSaudasa, rvaIMd` jaOna,icatacaaor (1976)

gaUMcao lagao hOM khnao, fUlaaoM sao BaI saunaa hOM taranaa pyaar ka
SaOlaoMd` isaMga, rama laxmaNa,taranaa (1979)

hr hsaIna caIja ka maO talabagaar hU
ikSaaor kumaar, rvaIMd` jaOna,saaOdagar (1973)

jaba idpa jalao Aanaa
homalataa _ yaoSaUdasa, rvaIMd` jaOna,icatacaaor (1976)

taora maora saaqa rho, taora maora saaqa rho
lataa maMgaoSakr, rvaIMd` jaOna,saaOdagar (1973)

taU jaao maoro saUr mao, saUr imalaa lao, saMga gaa lao
homalataa _ yaoSaUdasa, rvaIMd` jaOna,icatacaaor (1976)