gaItakar
gaayak
saMgaItakar
ica~apaT
gaIta

marazI
 


> Hindi Home | lyricswriter | Vasant Dev
 
vasaMta dova

mana @yaaoM bahka rI bahka, AaQaI rata kao
AaSaa Baaosalao _ lataa maMgaoSakr, laxmaIkaMta pyaarolaala,]tsava (1986)

saaMJa Zlao, gagana talao hma iktanao ekakI
sauroSa vaaDkr, laxmaIkaMta pyaarolaala,]tsava (1986)