gaItakar
gaayak
saMgaItakar
ica~apaT
gaIta

marazI
 


> Hindi Home | lyricswriter | Qamar Jalalabadi
 
kmaar jalaalaabaadI

Aa[-e maohrbaaM, baOize jaanaojaaM
AaSaa Baaosalao, Aao. paI. nayyar,havara iba`ja (1958)

CaoTa saa baalamaa
AaSaa Baaosalao, Aao. paI. nayyar,raiganaI (1958)

idvaanaaoM sao yao mata paUCao
maukoSa, klyaaNajaI AanaMdjaI,]pakar (1967)

Dma Dma iDgaa iDgaa
maukoSa, klyaaNajaI AanaMdjaI,Cilayaa (1960)

ek pardosaI maora idla lao gayaa
AaSaa _ rfI, Aao. paI. nayyar,fagauna

maO taao ek Kvaaba hU
maukoSa, klyaaNajaI AanaMdjaI,ihmaalaya kI gaaod maoM (1965)

maoro TUTo hue idla sao, kao[- taao Aaja yao paUCo
maukoSa, klyaaNajaI AanaMdjaI,Cilayaa (1960)

maorI jaana kuC BaI ikijae
lataa _ maukoSa, klyaaNajaI AanaMdjaI,Cilayaa (1960)

taorI rahaoM maoM KaDo hOM idla qaama ko
lataa maMgaoSakr, klyaaNajaI AanaMdjaI,Cilayaa (1960)